Borsalar Hakkında

ABD borsalarına yatırım yaptığımda Türkiye’de vergi ödemem gerekir mi? 

Yatırım işlemlerinde vergi var mıdır?

Türkiye’deki tam mükellef yatırımcıların yurt içi ve yurt dışında yaptığı yatırımlar Türkiye’de vergiye tabidir.  

Ancak vergilendirme metodu, yatırımın yurt içinde ya da yurt dışında yapılmasına göre farklılık göstermektedir.

Türkiye’deki organize borsalarda (Borsa İstanbul A.Ş.) yapılan hisse senedi alım satım işlemlerinden elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu GVK 67. madde uyarınca stopaj yoluyla vergilendirilmektedir. 

 • Bu ne demek? Diğer bir deyişle vergi kaynağında kesilir. Yani, aracı kurum sizin yerinize öder, beyan etmenize gerek kalmaz.

Borsa İstanbul A.Ş. üzerinde işlem gören hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri, “Gelirler Vergisi Kanunu” uyarınca beyana tabidir.

ABD borsalarından elde edilen hisse senedi alım satım kazançları ve ABD borsalarında işlem gören hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu genel hükümleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyanına tabidir.

Gelir vergisi beyanı nedir? 

Yukarıda belirtildiği üzere iki ana vergilendirme şekli bulunmaktadır. 

Stopaj yoluyla vergilendirme (geçici 67. madde kapsamında vergilendirme) nihai yani en son vergilendirme olup, yatırımcının yıl sonunda beyanda bulunmasına gerek yoktur.

 • Bu ne demek? Diğer bir deyişle vergi kaynağında kesilir. Yani, aracı kurum sizin yerinize öder, beyan etmenize gerek kalmaz.

Ancak, kanunun genel hükümleri kapsamında vergilendirilen diğer gelirler için vergi dairesine beyanda bulunulması ve kazancı elde eden kişi tarafından, bu kazançların vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.

Bir takvim yılında (örneğin 2021 yılında) ABD borsalarından elde edilen gelirler, bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar (bu örnekte 31 Mart 2022) yıllık gelir vergisi beyannamesi ile doğrudan yatırımcı tarafından beyan edilir.

ABD borsalarından elde edilen gelirlerle ilişkin ABD’de kaynağında kesilen vergiler (örneğin temettü gelirlerindeki stopaj vergileri), Türkiye’de beyan edilen vergiden mahsup edilebilir.

 • Bu ne demek? Mahsup etmek, stopaj olarak ödediğimiz vergiyi Türkiye’de ödeyeceğimiz gelir vergisinden düşmek anlamına gelir. Böylece iki kere vergi ödemiş olmayız.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senedi alım satım  işlemlerindeki vergilendirme nasıl olur?

Borsa İstanbul’da yapılan hisse senedi işlemleri için vergilendirme “Geçici 67.madde” kapsamında stopaj yoluyla, işlem anında işleme aracılık eden aracı kurum tarafından kesilerek sizin adınıza beyan edilir. Stopaj nihai vergi olup, bu işlemler ayrıca beyana tabi değildir.

Borsa İstanbul’da hangi işlemler için ne oranda vergi kesintisi yapılır? 

Borsa İstanbul’da yaptığınız pay senedi işlemleri için kaynağında vergisi kesintisi olmaktadır. Alım satım kazançlarında bu vergilendirme nihai vergidir. 

Ancak, temettü gelirleri stopajın yanı sıra yıllık gelir vergisi beyanına tabi tutulmaktadır.

Borsa İstanbul’da hisse senedi işlemlerinden elde ettiğim gelirler nasıl vergilendirilir? 

Borsa İstanbul’da yaptığınız hisse senedi işlemleri, hissenin niteliğine göre hali hazırda 0% ya da 10% oranında stopaja tabidir. Vergi işlem anında kaynağında kesilir ve ekstra olarak herhangi bir beyan verilmesi gerekmez.

Aşağıdaki maddeler dışında, “Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi” kapsamında, hisse senetleri (pay senetleri) alım satım kazançları yönünden stopaj oranı 0% olarak belirlenmiştir.

 • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (MKYO) pay senetleri alım satım kazançları 10% oranında stopaja tabidir. (Ancak bu pay senetleri 1 yıldan fazla süre ile elde tutulursa, alım satım kazancı stopaja tabi değildir.)
 • Devamlı olarak fon toplam değerinin en az 80%’i, MKYO hisse senedi hariç olmak üzere BIST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan borsa yatırım fonlarından sağlanan kazançlar 0% oranında, bunların dışında kalan borsa yatırım fonları ise 10% oranında stopaja tabidir. 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları (MKYO) pay senetleri nelerdir? VKFYO, EUYO, ATLAS hisseleri örnek gösterilebilir.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden elde ettiğim Temettü gelirleri için vergilendirme nasıl olur?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri dağıtım anında stopaja tabi tutulmaktadır. 

Ancak, yıl sonunda ayrıca beyana tabidir.

 • 2021 yılında hisse senetlerinden elde edilen brüt temettü gelirlerinin 50%’si gelir vergisinden istisnadır.
 • İstisna düşüldükten sonra kalan tutar 53.000 TL’lik beyan sınırı ile karşılaştırılır. 53.000 TL’lik beyan sınırından daha az ise beyan edilmesine gerek yoktur. Fazla olduğu takdirde, istisna sonrası tutarın tamamının beyan edilmesi gerekir.

Bu şekilde hesaplanarak beyan edilen temettü geliri üzerinden hesaplanan vergiden, temettüyü dağıtan kurum tarafından kesilen vergilerin (2021 yılı içinde 22 Aralık 2021 öncesinde ödenen temettüler için 15%, 10% veya 0%) tamamı mahsup edilebilmektedir. 

Mahsup tutarı hesaplanan vergiden düşük ise kalan tutar için vergi ödenebileceği gibi, bu tutarın hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fazla ödenen kısım için nakden iade alınabilmesi de mümkündür.

Buna göre beyana tabi başka geliri bulunmayan yatırımcıların 1 Ocak 2021 ile 21 Aralık 2021 tarihleri arasında elde ettiği net temettü geliri (15% oranında stopaj yapıldıktan sonra kalan tutar);

 • 90.100 TL den az ise beyanname verilmez. (15% oranında kesilen stopaj vergisi, nihai vergi kabul edilmektedir.)
 • 90.100 TL ile 520.540 TL arasında ise beyanname verilmesi gerekmektedir. (Bu durumda ödenecek vergi çıkmadığı gibi, vergi dairesinden iade de talep edilebilecektir.)
 • 520.540 TL’den fazla ise beyanname verilmesi ve fark vergi ödenmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde beyana tabi başka menkul veya gayrimenkul sermaye iradı bulunmayan bireysel yatırımcının, tam mükellef statüsündeki bir kurumdan 22 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında elde ettiği net temettü geliri (10% oranında stopaj yapıldıktan sonra kalan tutar);

 • 95.400 TL’den az ise beyanname verilmez. (15% oranında kesilen stopaj vergisi, nihai vergi kabul edilmektedir.)
 • 95.400 TL ile 126.257 TL arasında ise beyanname verilmesi gerekmektedir. (Bu durumda ödenecek ilave vergi çıkmadığı gibi, kaynağında kesilmesi suretiyle ödenen vergi nedeniyle vergi dairesinden iade de talep edilebilecektir.)
 • 126.257 TL’den fazla ise beyanname verilmesi ve fark vergi ödenmesi gerekmektedir.

Örnek Hesaplama

(Y) A.Ş. Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan 2020 takvim yılına ilişkin kârın tamamının ortaklara dağıtılmasına karar vermiş ve söz konusu temettü ortaklara 6 Nisan 2021’de ödenmiştir. (1 Ocak 2021 ile 21 Aralık 2021 tarihleri arasında dağıtılan temettüler üzerinden 15% oranında tevkifat yapılmıştır.)

Bu kâr dağıtımından, (Y) A.Ş.’nin gerçek kişi ortağı olan (C)’nin hissesine 110.500 TL net temettü düşmüş ve bu tutar (C)’nin banka hesabına yatırılmıştır.

110.500 TL, (Y) A.Ş. tarafından dağıtılan brüt temettü üzerinden 15% oranında gelir vergisi tevkifatı yapıldıktan sonra kalan net tutardır. (C)’nin beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Net tutardan, brüt tutarın hesaplanmasında kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

 

Brüt Tutar = Net Tutar / (1 - Tevkifat Oranı)

Buna göre 110.500 TL temettünün brüt tutarı 15%’lik tevkifat oranına göre aşağıdaki şekilde olacaktır; 

Brüt Temettü Tutarı = 110.500 / (1 - 0,15) = 110.500 / 0.85 = 130.000 TL

Bu durumda; 

Brüt Temettü Geliri: 130.000 TL

İstisna Tutarı: 65.000 TL

İstisna sonrası kalan temettü*: 65.000 TL

Gelir Vergisi Matrahı: 65.000 TL

Gelir Vergisi: 53.000 TL için 9.400 TL geriye kalan 12.000 TL için 27%’si 3.240 TL toplamda 12.640TL

Mahsup Edilecek Stopaj: 130.000 x 15% = 19.500 TL 

Ödenecek Vergi: 12.640 TL gelir vergisi mahsup edilecek stopaj tutarı olan 19.500 TL’den düşük olduğu için vergi  ödenmeyecek olup 6.860 TL vergi iadesi alınacaktır.

 

ABD borsalarından elde ettiğim alım/satım gelirleri için vergi ödemeli miyim?

ABD borsalarından elde etmiş olduğun alım satım kazançları beyana tabidir, yani Midas sizin adınıza stopaj yoluyla vergi beyanında bulunmamaktadır. 

Yatırımcıların kendilerinin beyan etmesi gerekmektedir.

ABD borsalarında işlem gören hisse senetlerinin satışından elde ettiğim gelirler için vergi hesaplamasını nasıl yapabilirim? 

ABD borsalarında işlem gören hisse senetlerinin satışından elde edilen gelirlere ilişkin verilecek vergi beyanı hazırlanırken, kişinin aynı yıl içerisinde elde ettiği diğer tüm gelirlerin de dikkate alınması gerekmektedir. 

 • Elde edilen alım satım kazançlarının Türk Lirası bazında hesaplanması gerekir.
 • Bu kazancın hesaplanması sırasında endeksleme yönteminin kullanılabilmesi için ise Yİ-ÜFE farkının 10%’un üzerinde olması şartı bulunmaktadır. Alış ve Satış tarihleri arasındaki Yİ-ÜFE farkının 10%’un altında kalması durumunda satış kazancı; satış bedelinden endekslenmiş alış bedelinin çıkarılması şeklinde değil, satış bedelinden alış bedelinin çıkarılması şeklinde tespit edilecektir.
 • Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan kazanç için herhangi bir istisna söz konusu olmayıp, kazancın tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Gelir beyanı için kar/zarar hesaplaması yapılırken genel olarak FIFO (İlk giren ilk çıkar) kuralı uygulanmaktadır.

 

Aşağıdaki örnek hesaplamayı görebilirsiniz:

 

Örnek #1

26  Şubat 2021 de alınmış olan 10 adet META hissesi 3 Eylül tarihinde satılmıştır. 

Bu işlemin kar/zararını öncelikli olarak alış maliyetleri hesaplanmalıdır. 

10 hissenin alış fiyatı 257,63 USD’dir. 

Alış günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuru 7,1924’tür. 

Bu durumda alış maliyeti 10 X 257,63 X 7,1924 şeklinde hesaplanarak 18.529,78 TL olarak bulunur. 

Burada atlanmaması gereken bir diğer nokta ise alış ve satış tarihlerinden bir ay önce açıklanan Yİ-ÜFE endekslerindeki artış oranı 10%’dan fazla ise alış maliyetinin enflasyon ile endekslenmesi gerekliliğidir. 

Bu işlemin alış tarihi olan Şubat ayından bir önceki ay olan Ocak ayı Yİ-ÜFE endeks değeri 583,38, satış ayı olan Eylül ayından bir önceki Yİ-ÜFE endeks değeri ise 730,28’dir. 

Bu işlemdeki artış oranı 25% olduğu için alış maliyeti enflasyon ile endekslendirilebilir. 

Bu durumda endekslenmiş alış maliyeti 18.529,78 TL den 23.195,73 TL’ye gelir ve kar/zarar hesaplaması bunun üzerinden yapılır. 

Satış tutarının TL karşılığı ise 22.310,91 TL’dir. 

İşlem özelinde 22.310,91 TL - 23.195,73 TL = -884,82 TL şeklinde hesaplanarak vergiye konu zarar tutarı hesaplanır.

Örnek #2

İkinci işlemde ise farklı günlerde sırasıyla 8 Eylül ve 9 Ekim tarihlerinde 5 ve 10 adet TSLA hissesi alınmıştır. 

15 Kasım tarihinde ise elimizde bulunan 15 hissenin 7’si 991 USD fiyattan satılmıştır. 

Bu işlem özelinde vergiye konu kar/zarar hesaplamasının yapılabilmesi için bir vergi hesaplama yöntemi olan “ilk giren ilk çıkar (FIFO)” kuralı izlenmiştir. 

Bu durumda satışı yapılan 7 adet TSLA hissesi için ilk başta 8 Eylül’de alınan 5 adet hisse senedinin satışı yapılacak ve kar/zarar hesaplaması bu işlem üzerinden yapılacaktır. 

Geriye kalan 2 adet TSLA hissesi ise 9 Ekim’de alınan 10 adet TSLA hissesi içinden yapılacaktır. 

Bu durumda işlemlerin hesaplama mantığında sadece maliyet hesaplaması açısından değişiklik olacaktır. 

Satışı yapılan 7 adet hissenin 5’inin alış maliyeti TL olarak 761,23 (alış fiyatı) X 8,2981 (alış anındaki TCMB kuru) X 5 (adet) = 31.383,81 TL şeklinde, 2’sinin maliyeti ise 1064,6 (alış fiyatı) X 8,8982 (alış anındaki TCMB kuru) X 2 (Adet) = 18.945,69 TL olarak hesaplanır ve bu maliyetler üzerinden vergiye konu kar/zarar hesaplaması yapılır.

Örnek #3

Üçüncü işlemde ise ise aynı gün içinde farklı fiyatlardan alımı yapılan 15 adet AAPL hissesinin ortalama maliyet yöntemi ile alış maliyeti hesaplanmıştır. 

Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi için gün içindeki alımlardaki adet ve fiyatlar çarpılarak toplanmış ve toplam alım adetine bölünmüştür. 

Bu örnek özelinde ilerlemek gerekirse ((10 adet X 150 USD) + (5 adet X 140 USD)) / 15 Adet = 146,67 USD  şeklinde yapılmaktadır. Sonrasında vergiye konu olan kar/zarar hesaplaması ilk işlemdeki ile aynı şekilde yapılabilmektedir. 

Kar ve zararlar birbiri ile mahsuplaştırılabildiği için bütün işlemlerden elde edilen kar/zararlar toplanarak müşterinin 2021 yılı içindeki kar tutarı olan 44.491,27 TL ye ulaşılır. 

Bu tutar beyanda belirtilmesi gereken kar tutarıdır. 

Müşterinin gelir beyanındaki diğer gelirleri de dikkate alınarak bu tutar üzerinden girdiği vergi dilimine göre vergi ödemesi yapılır.

ABD borsalarında işlem gören hisse senetlerinden elde ettiğim temettü gelirleri için Türkiye’de vergi ödemem gerekiyor mu ? 

Yabancı hisse senetlerinden 2021 yılında elde edilen temettü gelirleri için 2.800 TL’lik (2022 yılı için 3.800 TL) beyan sınırı bulunmaktadır. Elde edilen gelirinin 2021 yılı için 2.800 TL'lik beyan sınırını aşması halinde, gelirin tamamı beyan edilir. 

Yurtdışında ödenen vergiler mahsup edilebilir. Yurtdışında ödenen vergiler Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinden indirilebilir.(******)

Elde edilen gelirin bu tutarın altında kalması durumunda söz konusu gelir beyan edilmez. 

Beyan sınırını aşan bir gelir elde edilmesi durumunda ise tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak beyan sınırının hesabında, bir takvim yılı içerisinde elde edilen ve tevkifata veya istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının toplamının dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır.

 • Temettü hesaplamalarında gelen temettülerin yukarıda bahsi geçen ABD hisse senetleri alım satım kazancı/zararı hesaplamalarında olduğu gibi ilgili tarihlerdeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Alış Kuru baz alınarak TL’ye döndürülür.
 • TL olarak hesaplanan temettü ödemelerin toplam tutarı 2021 yılı için 2.800 TL’yi aşıyorsa. Bütün tutarlar üzerinden beyan yapılır. Örneğin 4.500 TL temettü ödemesi kazanıldı ise 4.500 TL kar olarak beyan verilir. Temettü ödemeleri 2.800 TL’nin altındaysa, örneğin 2.000 TL ise bir beyanda bulunulmasına gerek bulunmaktadır.

Enflasyona endeksleme nedir?

Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 81’inci madde uyarınca değer artış kazancının tespitinde eğer alış tarihi ile satış tarihi arasındaki TÜİK tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) 10% ve üstündeyse alış maliyeti endekslemesi yapılmaktadır.

Endeksleme, sadece bazı menkul kıymet alım satım kazançları için geçerli olan bir uygulamadır. Bu uygulama da enflasyon indiriminde olduğu gibi elde edilen kazancın enflasyon karşısındaki reel değerinin belirlenmesine yöneliktir. 

Alım satım kazançlarında endeksleme; menkul kıymetlerin maliyet bedelinin, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, her ay için enflasyon oranına göre artırılması anlamına gelmektedir. 

Satış kazancı; satış bedelinden endekslenmiş maliyet bedelinin çıkarılması suretiyle hesaplanmaktadır. Endekslemede Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) kullanılması gerekir. Ancak bu endekslemenin yapılabilmesi için alış ve satış tarihleri arasındaki Yİ-ÜFE farkının 10%’dan fazla olması gerekmektedir. 

Endeks farkının 10%’un altında olması durumunda, endeksleme yönteminin kullanılması mümkün değildir. Bu durumda kazanç, satış bedelinden maliyet bedeli çıkarılmak suretiyle hesaplanmaktadır. TÜİK Kurumsal 

Söz konusu endeksleme aşağıdaki formül kapsamında hesaplanmaktadır:

Endekslenmiş Alış Maliyeti = Satış Tarihinden 1 ay önceki ÜFE endeksi / Alış Tarihinden 1 ay önceki ÜFE endeksi x Maliyet Bedeli

 

Örnek:

2 Nisan 2021 tarihinde 10.000 USD maliyet ile alınan bir yabancı hisse senedi 9 Aralık 2021 tarihinde 12.500 USD karşılığında satılmıştır.

Değer artış kazancının aşağıdaki adımlar izlenerek tespit edilmesi gerekmektedir;

 1. Alış bedeli alış tarihindeki, satış bedelinin de satış tarihindeki TCMB döviz alış kurundan TL’ye çevrilecektir.
 2. Alış tarihindeki Yİ-ÜFE endeksi ile satış tarihinden 1 ay önceki Yİ-ÜFE endeksi arasında 10%’dan fazla fark bulunuyorsa maliyet endekslemesi yapılacaktır.

Bu bağlamda hesaplamaya aşağıda yer verilmiştir:

1. Alış ve satış tutarlarının TL’ye çevrilmesi

Alış tarihindeki TCMB Döviz Alış Kuru 8,0362 ile alış bedelinin Türk Lirası karşılığı 80.362 TL

Satış tarihindeki TCMB Döviz Alış Kuru 13,7432 ile satış bedelinin Türk Lirası karşılığı 171.790 TL

Endeksleme Öncesi Kar : 91.428 TL

2. Maliyet Endekslemesi

Alış tarihinden 1 ay önceki Yİ-ÜFE endeksi (Mart 2021) 614,93 ve satış tarihinden 1 ay önceki Yİ-ÜFE endeksi (Kasım 2021) 858,43’tür. Yİ-ÜFE Artış Oranı 39,5% olarak hesaplanır.

Bu durumda endekslenmiş maliyet; 

80.362 TL x (858,43/614,93) => 112.183,75 TL olacaktır.

Endeksleme Sonrası Kar ise 59.606,25 TL olmuştur.

 

Gelir vergisini nasıl beyan edebilirim? 

Gelir vergisi beyanı vermek için ikametgahın bulunduğu vergi dairesinden yazılığı beyan verilebildiği gibi Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinde yer alan hazır beyan sistemi üzerinden verilebilir. 

Hazır beyan sistemine e-devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir. 

Sisteme giriş yapıldıktan sonra “Beyanname Doldur” butonuna basarak ilgili yıl için beyanname doldurma adımına geçilebilir. 

Hisse senedi ve temettüden elde edilen gelirin beyan edilmesi için beyanname içinde yer alan “3.C Beyan Edilecek Menkul Sermaye İradı Gelirleriniz” başlığı altındaki kısım doldurulmalıdır. 

Konu ile ilgili olarak Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan dokümana linkten ulaşılabilir.

 

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ilk taksidinin beyan süresinde (mart ayının sonuna kadar), ikinci taksidinin ise temmuz ayının sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekir.

Buna göre 2021 yılına ilişkin beyan edilen gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;

 • İlk taksidinin 31 Mart 2022 Perşembe gününe,
 • İkinci taksidinin de 1 Ağustos 2022 Pazartesi (31 Temmuz hafta sonuna geldiği için) gününe, kadar ödenmesi gerekmektedir.

Verginin ödenebileceği yerler;

 • Vergi tahsiline yetkili olan banka şubeleri,
 • Bağlı bulunulan vergi dairesi, ya da 
 • İlgili belediye sınırları içinde veya dışında herhangi bir vergi dairesidir. 

Tam mükellef gerçek kişi kimdir? 

Bir takvim yılı içerisinde 183 günden fazla Türkiye’de ikamet edenler ve ikametgahı Türkiyede bulunanlar gelir vergisi mevzuatı açısından tam vergi mükellefi sayılmaktadır. Tam mükellef kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Gelir vergisi oranları nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2021 yılında elde edilen ve yıllık beyanname ile beyan edilen gelir toplamına aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır.

 

Dipnotlar 

Söz konusu çalışma 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında Midas Menkul Değerler A.Ş. ile Aksan Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, genel vergilendirme prensiplerine ilişkin bilgileri içermektedir. Nihai vergilendirme değerlendirmesi yapabilmek adına, her yatırımcı, vergi mükellefi olarak içinde bulunduğu özel koşulları göz önüne alarak bağımsız bir vergi danışmanından tavsiye ve görüş almalıdır.

İşbu içerik yalnızca kullanıcılara vergisel yükümlülüklerle ilgili fikir vermesi amacıyla haızrlanmış olup Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’nin işbu doküman içeriğinin ilgili hukuki düzenlemeler tahtında doğruluğundan ya da bu içeriğin nihai vergi görüşü olarak değerlendirilerek hareket edilmesinden doğabilecek sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu doküman Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Bu dökümandaki açıklamalar “tam mükellef gerçek kişiler” içindir (tam mükellef gerçek kişi tanımına dökümanın en altında ulaşabilirsiniz).

*Hesaplamalarda ilgili işlemden önceki aya ait TUİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılmıştır. Yİ-ÜFE endeks verilerine https://data.tuik.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

**Hesaplamalarda ilgili günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html adresinde açıklanan döviz alış kurları kullanılmıştır.

*** Hesaplamaların baz alındığı Gelirler Vergisi Kanunu’na https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.193.pdf adresi üzerinden ulaşılabilir. 

**** Gelir Vergisi Kanunu madde 123 uyarınca “Tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh edilen Gelir Vergisi'nin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir. Birinci fıkra hükmünce indirilecek miktar Gelir Vergisi'nin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alınmaz. Birinci fıkrada yazılı vergi indiriminin yapılması için: 1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması; 2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi; Şarttır.”

 

 

 

 

Başka sorularınız mı var?

Talep Gönder