6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu Midas Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Midas” veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süreler ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. 

Kişisel verilerinizin;

 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, bildiririz. 

Şirket tarafından ziyaretçilerden temin edilen /sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir:

KimlikZiyaretçi Adı Soyadı, TC kimlik kartı bilgileri 
İletişimE-posta adresi, iletişim adresi, telefon no.
İşlem GüvenliğiIP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri

Şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüklerine uymaktadır. Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Söz konusu süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz ya da işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınarak sonuçlandıracaktır. 

Bu kapsamda veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu; Şirketin resmi internet adresinde (https://www.getmidas.com/destek) bulunan formu doldurarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. 

 1. Midas İletişim Bilgileri

Mersis No: 0621096943000001

Adres: Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No.3 – D:1 Altunizade Üsküdar Istanbul 34662

Tel: 0850 241 2 241 –  Fax: 0216 939 0 383

Resmi Website: https://www.getmidas.com/