Kişisel Verilerini Korumaya Önem Veriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ İŞLEME HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

İşbu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunun, Midas ile imzalamış olduğunuz her türlü kullanıcı/hizmet sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Midas’a iletmiş olduğum veya Midas’ın usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, finansal veri ve kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”); aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ve/veya emir iletiminde, aldığı izin ve yetkiler ile sınırlı olarak çeşitli finansal hizmetlere erişim/kullandırım, müşteri/kullanıcı deneyimi iyileştirme, istatistiki veri oluşturma, proje, program, denetim, anlaşma, çalışma, test, değerlendirme, anket vb çalışmalar;

hukuki ve hizmet gereklilikleri nedeni ile sadece gerekli olduğu kısım ile sınırlı olmak üzere serverlarda saklama ve teknik destek hizmeti alabilmeniz, faaliyet konusu ile sınırlı olarak hizmet sunmanız amacıyla sınırlı olarak ve müşteri işlem platformundan işlem emri verilen Amerika Birleşik Devletleri için yurt dışı aktarım ile birlikte Midas Menkul Değerler A.Ş., lehine emir iletilen yetkili kuruluşlar, Midas hissedarları ve bunların alt kuruluşları, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Midas Hissedarları ve onun iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Midas’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve dış hizmet, destek hizmeti veya diğer hizmetleri aldığı kuruluşlar;

anlaşmalı kuruluşlar, KAP, İhraççılar, Halka Arz Edenler, Midas’ın lehine faaliyet gösterdiği kuruluşlar, portföy yönetim şirketleri, saklamacı kuruluşlar, merkezi takas kuruluşları, merkezi karşı taraflar, veri depolama kuruluşları, Borsalar, Piyasalar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Hazine Müsteşarlığı, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Sermaye Piyasası Kanunu dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ile (hepsi birlikte “Taraflar”);

ve emir iletimine aracılık, çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer hizmetlerin verilebilmesi de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, idari, hukuki yükümlüklerinizin, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi;

istihbarat, bilgi araştırmaları, risk değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, tarafıma daha iyi, güvenilir ve uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi, pazar araştırması yapılması, profilleme, segmentasyon, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, tarafınızın itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve diğer yurtiçi/uluslararası mevzuata uyum, BDDK, TSPB, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları ve tarafıma daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla yapılacak veri açıklama ve aktarımına muvafakat ettiğimi;

bu maksatlarla; verilerimin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek Midas tarafından, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Midas’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve dış hizmet, destek hizmetleri ve diğer hizmetleri aldığı kuruluşlar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile;

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortam yollarıyla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse Midas tarafından anonim hale getirilmesine, yurtdışı da dahil olmak üzere, yukarıda sayılan Taraflara aktarılmasına muvafakat ettiğimi;

Ayrıca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işbu formda yazılı ülkelere transfer edilerek almakta olduğum her türlü hizmete; yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri, bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler ve bu işlemler ile bağlı işlemler için gerekli olan verilerimin uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik bankalar ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarımına ve bu amaçla verilerimin işlenmesine muvafakat ettiğimi, ABD ve/veya AB menşeli gerçek ya da tüzel kişi olmam halinde veya ABD ve/veya AB piyasalarında işlem yapmakta veya ABD ve/veya AB vergi yasalarına tabi olmam durumunda veya sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem ve Verilerimin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dodd Frank (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) ve FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ve Avrupa Birliğinde (AB) EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ve CRS (Common Reporting Standard) yasaları ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S Internal Revenue Service (IRS), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve/veya ilgili tüm diğer ABD ve/veya AB kurum ve kuruluşlarına aktarımına ve bu amaçla verilerimin işlenmesine muvafakat ettiğimi;

üçüncü kişilerden edindiğim Verileri başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve KVKK olmak üzere kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin hukuka uygun olarak elde ettiğimi ve tarafınıza aktarmaya yetkili olduğumu, bu açık rıza formunda yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu açık rıza formunda ayrıca anlamları açıklanmamış kavramlar 6698 no’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilmiş olan anlamları haiz olacaktır.

Müşteri, Midas hakkında bu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiği, yasal yollarla bilinen ve/veya bilinebilecekler dışındaki tüm bilgileri ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri yasal zorunluluklar hariç, Midas’ın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ve/veya kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşme herhangi bir şekilde sona erse dahi söz konusu gizlilik hükümlerinin geçerliliği süresiz olarak devam edecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ İŞLEME HAKKINDA AÇIK RIZA VERMEMENİZ, BU FORMU KABUL ETMEME HAKKINIZ VARDIR. BU HAKKINIZI KULLANMANIZ DURUMUNDA MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş (“MİDAS”), KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN ESASLAR ÇERÇEVESİNDE ve 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNU İHLAL ETMEDİĞİ SÜRECE İMZA ALTINA ALDIĞINIZ SÖZLEŞMELERE KONU HİZMETLER TARAFINIZA SINIRLI OLARAK SAĞLANABİLECEKTİR.