BIST temettü vergi oranı nedir? Net temettü nasıl hesaplanır?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri dağıtım anında stopaja tabi tutulmaktadır.

Ancak, yıl sonunda ayrıca beyana tabidir.

● 2023 yılında hisse senetlerinden elde edilen brüt temettü gelirlerinin 50%’si gelir vergisinden istisnadır.

● İstisna düşüldükten sonra kalan tutar 150.000 TL’lik beyan sınırı ile karşılaştırılır. 150.000 TL’lik beyan sınırından daha az ise beyan edilmesine gerek yoktur. Fazla olduğu takdirde, istisna sonrası tutarın tamamının beyan edilmesi gerekir.

Bu şekilde hesaplanarak beyan edilen temettü geliri üzerinden hesaplanan vergiden, temettüyü dağıtan kurum tarafından kesilen tamamı mahsup edilebilmektedir.

Mahsup tutarı hesaplanan vergiden düşük ise kalan tutar için vergi ödenebileceği gibi, bu tutarın hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fazla ödenen kısım için nakden iade alınabilmesi de mümkündür.

Örnek Hesaplama

ABCD şirketi Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan 2022 takvim yılına ilişkin kârın tamamının ortaklara dağıtılmasına karar vermiş ve söz konusu temettü ortaklara 6 Nisan 2023’de %10 stopaj kesintisi yapıldıktan sonra ödenmiştir.

Bu kâr dağıtımından, ABCD şirketinin gerçek kişi ortağı olan (C)’nin hissesine 351.000 TL net temettü düşmüş ve bu tutar (C)’nin banka hesabına yatırılmıştır.

351.000 TL, ABCD şirketi tarafından dağıtılan brüt temettü üzerinden 10% oranında gelir vergisi tevkifatı yapıldıktan sonra kalan net tutardır. (C)’nin beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. Net tutardan, brüt tutarın hesaplanmasında kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

Brüt Tutar = Net Tutar / (1 - Tevkifat Oranı)

Buna göre 351.000 TL temettünün brüt tutarı 10%’lik tevkifat oranına göre aşağıdaki şekilde olacaktır;

Brüt Temettü Tutarı = 351.000 / (1 - 0,10) = 351.000 / 0.90 = 390.000 TL

Bu durumda;

Brüt Temettü Geliri: 390.000 TL

İstisna Tutarı: 195.000 TL (50% istisna oranı)

İstisna sonrası kalan temettü*: 195.000 TL

İstisna sonrasında kalan tutar 2023 yılı beyan sınırı olan 150.000 TL’nin üzerinde olduğu için bu tutarın tamamı yıllık gelir vergisi beyanına tabi tutulur.

Gelir Vergisi Matrahı: 195.000 TL

Gelir Vergisi: 70.000 TL için 10.500 TL geriye kalan 125.000 TL için 20%’si 25.000 TL toplamda 35.500 TL

Mahsup Edilecek Stopaj: 390.000 x 10% = 39.000 TL

Ödenecek Vergi: 35.500 TL gelir vergisi mahsup edilecek stopaj tutarı olan 39.000 TL’den düşük olduğu için vergi ödenmeyecek olup 3.500 TL vergi iadesi alınacaktır.

Dipnotlar

Söz konusu çalışma 3 Ocak 2024 tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında Midas Menkul Değerler A.Ş. ile Aksan Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, genel vergilendirme prensiplerine ilişkin bilgileri içermektedir. Nihai vergilendirme değerlendirmesi yapabilmek adına, her yatırımcı, vergi mükellefi olarak içinde bulunduğu özel koşulları göz önüne alarak bağımsız bir vergi danışmanından tavsiye ve görüş almalıdır.

İşbu içerik yalnızca kullanıcılara vergisel yükümlülüklerle ilgili fikir vermesi amacıyla hazırlanmış olup Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’nin işbu doküman içeriğinin ilgili hukuki düzenlemeler tahtında doğruluğundan ya da bu içeriğin nihai vergi görüşü olarak değerlendirilerek hareket edilmesinden doğabilecek sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu doküman Midas Menkul Değerler A.Ş. ve Aksan Danışmanlık A.Ş.’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Bu dökümandaki açıklamalar “tam mükellef gerçek kişiler” içindir (tam mükellef gerçek kişi tanımına dökümanın en altında ulaşabilirsiniz).

*Hesaplamalarda ilgili işlemden önceki aya ait TUİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılmıştır. Yİ-ÜFE endeks verilerine https://data.tuik.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

**Hesaplamalarda ilgili günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html adresinde açıklanan döviz alış kurları kullanılmıştır.

*** Hesaplamaların baz alındığı Gelirler Vergisi Kanunu’na https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.193.pdf adresi üzerinden ulaşılabilir.

Sorununu çözemedin mi?
Destek hattından bizimle iletişime geç

Destek Hattı